Regulamin Parkingu Podziemnego

Podziel się

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU PODZIEMNEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady korzystania z Parkingu (dalej jako: Parking) znajdującego się na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 11, którego właścicielem i zarządzającym jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, REGON 004870933, o kapitale zakładowym w wysokości 352 666 000,000 PLN (dalej jako: MTP).
 2. Teren Parkingu stanowi integralną całość z placem Powszechnej Wystawy Krajowej znajdującym się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu przy ul. Głogowska 11 (dalej jako: Obiekt).
 3. Poprzez wjazd na Parking, osoba wjeżdżająca pojazdem samochodowym (dalej jako: Użytkownik), zawiera z MTP umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu Użytkownika na teren Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy wydawany przy wjeździe na Parking. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 4. Za Użytkowników uznaje się także osoby, które korzystają z miejsc parkingowych na podstawie abonamentowych umów najmu miejsc parkingowych zawieranych z MTP. W przypadku Użytkowników którzy zawarli abonamentowe umowy najmu miejsc parkingowych, podstawą wjazdu na teren Parkingu jest karta abonamentowa wydawana przez MTP („Abonament”), a najem miejsca parkingowego kończy się wraz z upływem okresu, na jaki umowy te zostały zawarte lub z upłynięciem okresu wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej.
 5. Po upływie okresu najmu miejsca parkingowego MTP są uprawnione do usunięcia pojazdu na wyłączny koszt Użytkownika. Do czasu usunięcia pojazdu, MTP przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z miejsca parkingowego na Parkingu w wysokości 200% dziennej opłaty parkingowej przewidzianej w Cenniku za każdy dzień bezumownego korzystania z miejsca parkingowego.
 6. Każdy Użytkownik poprzez wjazd na Parking akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku braku zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie opuścić Parking.
 7. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów osobowych o wysokości nieprzekraczającej 2 metrów.
 8. Zakazuje się parkowania samochodów z instalacją gazową LPG, quadów, motocykli, skuterów i rowerów na terenie Parkingu. Do parkowania na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami uprawnione są tylko pojazdy uprawnione.
 9. Parking jest monitorowany, niestrzeżony.
 10. Parking działa całodobowo. Biuro Obsługi Parkingu (dalej jako: BOP) znajduje się na terenie Obiektu na poziomie – 1 i jest czynne codziennie w godzinach 8.00-20.00. Poza godzinami otwarcia BOP kontakt z Obsługą Parkingu odbywa się poprzez Interkom. Interkom dostępny jest przy kasach automatycznych zlokalizowanych na terenie Obiektu, przy szlabanach wyjazdowych i wjazdowych na Obiekt.
 11. W sytuacjach szczególnych MTP zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia Parkingu bez możliwości wjazdu lub wyjazdu pojazdów (np. w razie zagrożenia bezpieczeństwa, ewakuacji, itp.).
 12. W ramach umowy najmu miejsca parkingowego MTP, poza udostępnieniem miejsca parkingowego, nie są zobowiązane do świadczenia jakichkolwiek innych usług na rzecz Użytkownika, chyba że w umowie najmu wyraźnie postanowiono inaczej.

II OPŁATY PARKINGOWE

 1. Korzystanie z Parkingu jest płatne.
 2. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako: Cennik).
 3. Cennik i Regulamin udostępniane są do wglądu w BOP oraz zamieszczone są w widocznym miejscu przy wjeździe na Parking, jak również przy kasach automatycznych zlokalizowanych na terenie Obiektu.
 4. Za przebywanie pojazdu na terenie Parkingu przez czas krótszy niż 5 minut nie pobiera się opłaty parkingowej.
 5. Opłata za parkowanie uiszczana jest w automatycznych kasach, znajdujących się na terenie Parkingu.
 6. W przypadku awarii automatycznej kasy, opłaty parkingowe mogą być uiszczane w BOP.
 7. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli abonamentowe umowy najmu miejsc parkingowych, wysokość opłaty parkingowej jest stawką ryczałtową, płatną z góry miesięcznie lub kwartalnie zgodnie z Cennikiem, w formie przelewu na konto MTP lub opłaty z udziałem operatora płatności zgodnie z postanowieniami umów abonamentowych.
 8. Za wydanie karty abonamentowej pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata w wysokości wskazanej w Cenniku.
 9. Wysokość opłaty za parkowanie jest naliczana zgodnie z Cennikiem, proporcjonalnie do czasu liczonego od wjazdu na teren Parkingu do momentu uiszczenia opłaty parkingowej bezpośrednio przed wyjazdem z terenu Parkingu. Czas na opuszczenie terenu Parkingu po uiszczeniu opłaty parkingowej wynosi 15 minut. Po upływie czasu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik będzie zobowiązany przed wyjazdem z Parkingu uiścić w automatycznej kasie Parkingu dodatkową opłatę parkingową w wysokości odpowiadającej dodatkowemu okresowi, który upłynął od uiszczenia opłaty parkingowej.
 10. Użytkownik może wyjechać swoim pojazdem z Parkingu po dokonaniu opłaty parkingowej za parkowanie i wczytaniem biletu parkingowego do czytnika kart przy wyjeździe.
 11. W przypadku utraty przez Użytkownika biletu parkingowego z jakiejkolwiek przyczyny, pobierana jest opłata parkingowa w wysokości obliczonej za cały okres postoju, powiększona dodatkowo o jednorazową opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
 12. W przypadku utraty karty abonamentowej pobierana jest opłata za wydanie duplikatu karty abonamentowej (po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień do korzystania z abonamentu) w wysokości określonej w Cenniku.
 13. W przypadku umów abonamentowych i stwierdzeniu braku uprawnień do korzystania z Parkingu pobierana jest opłata parkingowa w wysokości obliczonej za cały okres postoju, powiększona dodatkowo o opłatę jednorazową w wysokości określonej w Cenniku.
 14. W przypadku utraty biletu parkingowego albo karty abonamentowej, Użytkownik przy wyjeździe z Parkingu zobowiązany jest wykazać się przed Obsługą Parkingu w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania z kierowanego pojazdu, np. poprzez okazanie prawa jazdy Użytkownika i dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest kierowcą.

III WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu i instrukcji wydawanych przez Obsługę Parkingu, a także umieszczonych na Parkingu drogowych znaków pionowych i poziomych.
 3. Przebywanie osób na terenie Parkingu jest dozwolone wyłącznie w związku z wjazdem, parkowaniem albo wyjazdem pojazdu.
 4. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzi Obsługa Parkingu
 5. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych, zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym.
 6. Zabrania się:
  • parkowania przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień i zezwoleń na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
  • parkowania na miejscach zarezerwowanych i oznaczonych szyldami;
  • zajmowania więcej niż jednego miejsca parkingowego przez jeden pojazd;
  • parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;
  • parkowania w sposób utrudniający ruch na Parkingu i stwarzający zagrożenie dla innych Użytkowników;
  • parkowania na chodnikach, przejściach, na podjazdach do ramp magazynowych, na podjazdach i we wjazdach na Parking oraz na drodze przeciwpożarowej;
  • przykrywania pojazdów pokrowcami;
  • pozostawiania biletów parkingowych w pojazdach.
 7. W przypadku parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych, chodnikach oraz w przypadku blokowania innych prawidłowo zaparkowanych pojazdów lub naruszenia warunków Regulaminu, MTP są uprawnione do żądania niezwłocznego opuszczenia terenu Parkingu, przestawienia pojazdu na koszt Użytkownika lub do wezwania Straży Miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • wyłączenia zapłonu, świateł oraz radia pojazdu i zamknięcia drzwi i okien pojazdu przed jego opuszczeniem;
  • wjeżdżania na teren Parkingu za pomocą biletu parkingowego lub korzystając z karty abonamentowej;
  • uiszczenia opłaty parkingowej przed powrotem do pojazdu i opuszczeniem terenu Parkingu,
  • opuszczenia Parkingu w ciągu 15 minut od momentu uiszczenia opłaty parkingowej, pod rygorem konieczności zapłaty za kolejny okres korzystania z Parkingu;
  • informowania MTP o dostrzeżonych uszkodzeniach bądź kradzieży pojazdów, ich wyposażenia lub przedmiotów znajdujących się w samochodach przed opuszczeniem Parkingu;
  • w przypadku wystąpienia szkody w mieniu MTP do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
  • w przypadku wystąpienia pożaru i/lub alarmu pożarowego pozostawienia samochodu na terenie Parkingu i udania się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z oznakowaniem.
 9. MTP ma prawo:
  • egzekwować przestrzeganie przez Użytkowników obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu;
  • wydawać Użytkownikom instrukcje dotyczące parkowania na terenie Parkingu, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • odmówić wpuszczenia na teren Parkingu pojazdów, z których wycieka paliwo lub inne płyny niebezpieczne dla środowiska, a także pojazdów, których wysokość przekracza 2 (dwa) metry;
  • uzależnić wpuszczenie na teren Parkingu pojazdów niesprawnych i/lub z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi od sporządzenia i podpisania przez Użytkownika protokołu dokumentującego stan pojazdu;
  • w przypadku szkody zażądać od Użytkownika okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
  • obciążać Użytkowników opłatami parkingowymi w wysokości określonej w Cenniku;
  • niezależnie od opłat przewidzianych w Cenniku, MTP może nakleić na pojazd naklejkę informującą o popełnionym naruszeniu Regulaminu. Przed wyjazdem z Parkingu Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia naklejki we własnym zakresie.
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Parkingu w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej. W przypadku wyjazdu bez uiszczenia opłaty parkingowej oraz w przypadku sforsowania barier – szlabanów, Użytkownik zobowiązany będzie pokrycia kosztów związanych z naprawą wyrządzonej szkody oraz do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wysokość opłat dodatkowych wskazana jest w Cenniku..
 11. MTP jest upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Parkingu przez Użytkowników stwarzających zagrożenie na Parkingu.
 12. Wjeżdżając na teren Parkingu Użytkownik jest zobowiązany do:
  • zatrzymania się przed szlabanem przy dystrybutorze / czytniku biletów parkingowych;
  • uruchomienia szlabanu poprzez pobranie biletu / wczytanie abonamentu (opcjonalnie szlaban może się otworzyć automatycznie po zidentyfikowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu abonamentowego);
  • szlaban przy wjeździe na Parking zamyka się natychmiast po każdym przejeżdżającym pojeździe; Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi Parkingu.
 13. Przed wyjazdem z Parkingu Użytkownik jest zobowiązany do:
  • uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • zatrzymania się przed szlabanem przy czytniku kart celem sczytania biletu parkingowego w czytniku (opcjonalnie szlaban może się otworzyć automatycznie po zidentyfikowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu abonamentowego).

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ MTP

 1. MTP ponosi odpowiedzialność za pojazdy wjeżdżające na teren Parkingu jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. MTP odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. MTP nie odpowiada za szkody spowodowane przez innych Użytkowników bądź osoby trzecie.
 4. MTP odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • zainstalowanie i utrzymanie znaków drogowych i innego oznakowania kierunkowego na terenie Parkingu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  • organizację ruchu na terenie Parkingu;
  • umieszczenie w widocznym miejscu Cennika i Regulaminu;
  • prawidłowe wydawanie i odbiór biletów parkingowych i kart abonamentowych;
  • pobieranie opłat parkingowych i wystawianie, na żądanie Użytkownika, faktur;
  • zaopatrzenie Obsługi Parkingu w widoczne identyfikatory.
 5. MTP nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów oraz/lub ich wyposażenia;
  • mienie pozostawione w pojazdach znajdujących się na terenie Parkingu;
  • szkody spowodowane przez kierowców innych pojazdów;
  • kradzież samochodów, ich wyposażenia lub zawartości;
  • działania siły wyższej, takich jak pożar, powódź, strajki, rozruchy, zamachy terrorystyczne itp.;
  • uszkodzeń pojazdów powstałych przed wjechaniem na teren Parkingu.
 6. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie niniejszego Regulaminu należy składać w formie pisemnej na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska14, 60-734 Poznań z dopiskiem Parking lub w formie elektronicznej na adres: info.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez nich lub osoby im towarzyszące, ich pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego innym wyrządzone Użytkownikom lub osobom trzecim na terenie Parkingu.
 2. Użytkownicy Parkingu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone MTP, w tym jakiekolwiek zniszczenie Parkingu, urządzeń lub innych elementów znajdujących się na terenie Parkingu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować BOP o zanieczyszczeniu Parkingu, o którym mowa powyżej nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.
 4. MTP przysługuje prawo zastawu na pojeździe i mieniu pozostawionym w pojeździe dla zabezpieczenia roszczeń MTP o zapłatę opłat parkingowych i innych opłat przewidzianych w Cenniku. W tym celu MTP może uniemożliwić wyjazd pojazdu z Parkingu, w szczególności poprzez zastosowanie blokady mechanicznej pojazdu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.
 6. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas korzystania z Parkingu Użytkownik jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w BOP.

VI PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń Obsługi Parkingu oraz osób posiadających uprawnienia w tym zakresie, np. Policja, Straż Pożarna.
 3. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  • palenie i używanie otwartego ognia;
  • tankowanie i pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
  • parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, wlewem paliwa;
  • przebywanie osób nieupoważnionych;
  • przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z Parkingu;
  • spożywanie alkoholu i innych środków odurzających;
  • korzystanie z instalacji elektrycznej parkingu (np. ładowanie jakiś urządzeń czy pojazdów, nie dotyczy ładowania pojazdów osobowych z punktów do tego celu dedykowanych);
  • pozostawianie w samochodach zwierząt podczas nieobecności kierowcy;
  • zastawianie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przejść ewakuacyjnych;
  • zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe, oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz innych których posiadanie lub przechowywanie jest prawnie zabronione.
 5. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie Parkingu.
 6. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej bez pisemnej zgody MTP.
 7. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania zgromadzeń, wieców, imprez, zawodów sportowych i innych wydarzeń bez pisemnej zgody MTP.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2022r.
 2. Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks cywilny.
 3. MTP nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. Odpowiedzialność MTP względem Użytkowników będących konsumentami oparta jest na obowiązujących przepisach prawa.
 4. MTP zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany znajdują zastosowanie od daty ich udostepnienia.

Załącznik nr 1 – Cennik
(kwoty brutto)

Parkowanie godzinowe
Każda rozpoczęta godzina parkowania 8 PLN
Bezpłatny czas przejazdu 5 minut
Czas od opłacenia do wyjazdu 15 minut
Opłata dodatkowa za parkowanie niezgodne z Regulaminem Parkingu 200,00 PLN
Opłata za zgubiony bilet parkingowy 50,00 PLN
Parkowanie do 24 h, start w dowolnym momencie
72,00 PLN
Abonamenty miesięczne:
Całodobowy od poniedziałku do niedzieli 350,00 PLN
Całodobowy od poniedziałku do piątku 250,00 PLN
Oferta aktualna do wyczerpania puli  
Abonamenty kwartalne:
Całodobowy od poniedziałku do niedzieli 1050,00 PLN
Całodobowy od poniedziałku do piątku 750,00 PLN
Oferta aktualna do wyczerpania puli  
Opłata jednorazowa za wydanie karty abonamentowej 20,00 PLN
Dodatkowa opłata za wydanie duplikatu karty abonamentowej 20,00 PLN
Opłata dodatkowa w przypadku korzystania z Parkingu
mimo braku uprawnień do korzystania z abonamentu
50,00 PLN
Opłata dodatkowa w przypadku korzystania z Parkingu w sposób niezgodny z Regulaminem 200,00 PLN
Opłata dodatkowa w przypadku wyjazdu bez uiszczenia opłaty parkingowej
oraz w przypadku sforsowania barier – szlabanów -
*(plus pokrycie wszelkich kosztów związanych z naprawą wyrządzonej szkody)
500,00 PLN*